Give and let live

Materion cyfreithiol

legals

Materion cyfreithiol

Cyffredinol
Rheolir y wefan hon (heb gynnwys safleoedd cysylltiedig) gan Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG (NHSBT). Gellir cyrchu at y safle o nifer o wledydd eraill o amgylch y byd. Oherwydd bod gan bob un o’r lleoedd hyn ddeddfau a all fod yn wahanol i rai Cymru a Lloegr, drwy gyrchu at y safle rydych chi a ninnau yn cytuno mai deddfau Lloegr fydd yn berthnasol i bob mater yn deillio o neu sy'n ymwneud â defnydd a chynnwys y safle hwn. Rydych hefyd yn cytuno a thrwy hyn yn ildio i awdurdodaeth anghynhwysol llysoedd Cymru a Lloegr mewn perthynas â materion o’r fath.

Drwy gyrchu at a defnyddio’r wefan hon mewn unrhyw fodd, gan gynnwys, heb gyfyngiad, pori drwy’r wefan, gan ddefnyddio unrhyw wybodaeth, gan ddefnyddio unrhyw gynnwys, defnyddio unrhyw wasanaethau, lawrlwytho unrhyw ddeunyddiau rydych yn cytuno i ac yn cael eich rhwymo gan yr Hysbysiadau Cyfreithiol hyn. Os nad ydych yn derbyn yr Hysbysiadau Cyfreithiol hyn yn llawn, a fyddech cystal â pheidio â defnyddio’r wefan hon ar unwaith.

Hawlfraint
Hawlfraint © NHSBT 2007. Cedwir pob hawl. Mae’r holl hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill yn yr holl destun, delweddau, sain, meddalwedd a deunyddiau eraill ar y safle hwn yn berchen i NHSBT neu ei gwmnïau cysylltiedig neu fe’u cynhwysir gyda chaniatâd y perchennog perthnasol. Bydd cyfeiriadau at gwmnïau cysylltiedig yn cynnwys holl aelodau’r NHSBT. Caniateir i chi bori drwy’r safle hwn ac atgynhyrchu detholiadau drwy argraffu, lawrlwytho i ddisg galed a thrwy ddosbarthu i bobl eraill, ond ym mhob achos i bwrpas gwybodaeth yn unig ac ar gyfer defnydd anfasnachol perthnasol, a chyn belled a bo’r hysbysiad hawlfraint uchod ac unrhyw nodau masnach neu hysbysiadau priodol eraill yr NHSBT neu ei gwmnïau cysylltiedig yn ymddangos ym mhob atgynhyrchiad o’r fath. Ni all unrhyw atgynhyrchiad o unrhyw ran o’r safle gael ei werthu na’i ddosbarthu er budd masnachol ac ni fydd ychwaith yn cael ei ddiwygio na’i gynnwys mewn unrhyw waith neu gyhoeddiad arall, boed hynny mewn copi caled neu ffurf electronig, gan gynnwys postio i unrhyw safle arall. Ni roddir unrhyw drwydded neu hawl arall.

Nodau masnach
Mae pob nod masnach sy’n cael ei arddangos ar y safle hwn naill ai yn eiddo i neu yn cael ei ddefnyddio o dan drwydded gan NHSBT a’i gwmnïau cysylltiedig. Heb gyfyngiad, mae'r rhain yn cynnwys yr enwau brand a’r logos. Gwaherddir yn llym ddefnydd heb ei awdurdodi o unrhyw nod masnach ar y safle hwn.

Argaeledd Cynhyrchion
Nid yw cyfeiriad at unrhyw gynnyrch neu wasanaeth ar y safle yn gyfystyr â chynnig i werthu na chyflenwi’r cynnyrch neu’r gwasanaeth hwnnw.

Defnydd
Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio’r safle hwn mewn modd sy’n amharu ar, yn ymyrryd ar neu yn cyfyngu ar ddefnyddio’r safle hwn gan ddefnyddwyr eraill. Yn arbennig, ni fyddwch yn newid, copïo nac addasu unrhyw feddalwedd neu god neu sgriptiau eraill sy’n ffurfio rhan o’r safle hwn nac yn ceisio trosglwyddo i neu drwy’r safle hwn unrhyw wybodaeth sy’n cynnwys gwahanol fathau o firysau neu gydran niweidiol arall. Ni fyddwch yn newid, diwygio, dileu, ymyrryd ar nac yn camddefnyddio data a gynhwysir ar y safle hwn a gofnodir gan neu sy’n ymwneud ag unrhyw un arall sy'n defnyddio'r safle hwn.

Os ydych yn postio, llwytho neu yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth i, ar neu drwy’r safle hwn byddwch yn sicrhau bod y manylion a roddwch yn gywir ac yn cael eu cadw'n gyfoes. Rydych yn cytuno i sicrhau nad yw unrhyw ddeunyddiau sy’n cael eu llwytho, eu harddangos neu eu trosglwyddo gennych chi i, ar neu drwy’r safle hwn yn ffug, yn dramgwyddus, yn ddifenwol, yn fygythiol, yn anllad nac yn anghyfreithlon ac nad ydynt yn ymyrryd ar hawliau unrhyw un, unrhyw le yn y byd.

Cynnwys
Mae’r wybodaeth ar y safle hwn wedi ei chynnwys yn ddidwyll, ond mae i bwrpas gwybodaeth gyffredinol yn unig ac mae’n cael ei darparu ar sail "fel ag y mae" ac "fel y mae ar gael". Ni ddylid dibynnu arni i unrhyw bwrpas penodol ac ni roddir unrhyw sylw neu warant ynglŷn â’i chywirdeb, ei chyflawnder, neu ei ffitrwydd ar gyfer pwrpas arbennig. I’r graddau llawnaf a ganiateir gan y ddeddf, ni fydd naill ai’r NHSBT nac unrhyw rai o’i gwmnïau cysylltiedig na’u swyddogion, gweithwyr nac asiantau yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu dreuliau yn deillio o unrhyw fynediad at, defnydd o neu ddibyniaeth ar y safle hwn neu unrhyw safle sy’n gysylltiedig ag ef gan gynnwys heb gyfyngiad, unrhyw elw a gollir, colled anuniongyrchol, damweiniol neu ganlyniadol. Rydym yn cadw’r hawl i wneud unrhyw newidiadau a chywiriadau i’r safle hwn, gan gynnwys i unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a farchnatir, a gynigir neu a werthir drwy’r safle hwn, fel a phryd yr ystyriwn ni fod hynny'n briodol a heb rybudd.

Safleoedd cysylltiedig
Mewn gwahanol fannau drwy’r safle, efallai y cynigir dolennau awtomatig i chi i safleoedd Rhyngrwyd perthnasol eraill i agwedd arbennig o’r safle hwn. Nid yw hyn yn awgrymu bod NHSBT o anghenraid yn gysylltiedig ag unrhyw rai o’r safleoedd hyn neu eu perchnogion. Er mai bwriad NHSBT yw eich bod yn ystyried y safleoedd hyn o ddiddordeb, ni fydd gan NHSBT, ei gwmnïau cysylltiedig, na’u swyddogion, gweithwyr nac asiantau unrhyw gyfrifoldeb o unrhyw fath o gwbl am y safleoedd eraill hyn nac am unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddynt, na chafodd unrhyw rai ohonynt eu dilysu na’u cefnogi gan yr NHSBT na’u cwmnïau cysylltiedig. Os canfyddwch ar unrhyw bryd eich bod wedi cyrchu at safle arall gallwch ddychwelyd at y safle hwn drwy glicio ar y saeth "yn ôl" neu drwy roi cyfeiriad y safle hwn ym mar cyfeiriad eich porwr.

Gwarchod cyfrinachedd eich data
Mae’r NHSBT wedi ymrwymo i warchod eich data personol. Drwy anfon unrhyw fanylion atom ar-lein rydych yn caniatâu i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol ("Gwybodaeth Bersonol’) yn unol â’n polisi preifatrwydd, y gellir ei lawrlwytho drwy glicio yma. Os dymunwch ddarganfod mwy am ein hymrwymiad i warchod cyfrinachedd eich data, gofynnwch am y daflen ‘Gwarchod Data – Canllaw i Roddwyr.’ Neu gallwch glicio yma i’w lawrlwytho.

Gwybodaeth arall y gallwn ei chasglu
Efallai eich bod wedi clywed am "cwcis" sy’n ffeiliau neu ddarnau o wybodaeth sy’n cael eu storio gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur. Gall NHSBT ddefnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth amdanoch chi ac i’ch adnabod yn ystod eich ymweliad i’n gwefan, fel yr ardaloedd arbennig o'r safle yr ydych yn ymweld â nhw a’r gwasanaethau a ddefnyddiwch drwy ein gwefan. Rydym yn casglu’r wybodaeth hon i deilwrio ein safle yn well i'ch diddordebau a’ch anghenion. Gellid defnyddio cwcis hefyd i helpu i gyflymu eich gweithgareddau yn ein safle yn y dyfodol. Er enghraifft, gall safle sylweddoli eich bod wedi darparu gwybodaeth bersonol i ni a pheidio â gofyn am yr un wybodaeth am yr eildro. Gosodir y rhan fwyaf o borwyr i dderbyn cwcis. Pe bai’n well gennych gallech osod eich un chi i wrthod cwcis neu i’ch rhybuddio pan fo cwcis yn cael eu hanfon. Gall gwrthod cwcis yn y safle yr ewch iddi arwain at anabledd i ymweld â rhai ardaloedd arbennig o’r safle neu i dderbyn gwybodaeth wedi ei phersonoli pan ymwelwch â’r safle. I gael gwybodaeth bellach am "cwcis" ewch i adran Help eich porwr.

Yn ychwanegol rydym yn ceisio gwella sut rydym yn hyrwyddo ein gwefan yn barhaus. I’n helpu i wneud hyn, gallwn fesur effeithiolrwydd ein presenoldeb ar y we drwy gyfrifo pryd y gwnaethoch glicio i fynd i’n safle. Gellir defnyddio ystadegau mesur y safle i bersonoli eich profiad o’r wefan, yn ogystal ag i werthuso – yn ddi-enw ac fel cyfanswm – ystadegau ynglŷn â defnyddio’r wefan. Gellir casglu gwybodaeth hefyd am eich cyfrifiadur, fel eich cyfeiriad IP (rhif a roddir i’ch cyfrifiadur pryd bynnag yr ydych yn syrffio’r rhyngrwyd), y math o borwr rhyngrwyd yr ydych yn ei ddefnyddio a’r math o system weithredu yr ydych yn ei defnyddio a gellir cysylltu hyn â’ch gwybodaeth bersonol. Mae hyn i sicrhau bod ein gwefan yn cyflwyno'r profiad gwe gorau i ymwelwyr, a'u bod yn adnoddau gwybodaeth effeithiol.

Gall rhai o’r tudalennau yr ymwelwch â nhw hefyd gasglu gwybodaeth drwy ddefnyddio tagiau picsel (a elwir hefyd yn giffs clir) y gellir eu rhannu gyda thrydydd parti, sy’n cefnogi gweithgareddau hyrwyddo a datblygu gwefan NHSBT yn uniongyrchol. Er enghraifft, gellir rhannu gwybodaeth sy'n ymwneud â defnyddio'r wefan am ymwelwyr i'n gwefannau gyda’n hasiantaeth hysbysebu trydydd parti er mwyn targedu hysbysebion baner y Rhyngrwyd yn well ar wefannau NHSBT. Nid yw’r wybodaeth a gesglir drwy ddefnyddio’r tagiau picsel hyn, serch hynny, yn wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol, er y gellid ei chysylltu â’ch Gwybodaeth Bersonol.

Yn olaf, gallwn ychwanegu at yr wybodaeth yr ydych wedi ei darparu, gyda gwybodaeth arall a gadwn neu a dderbyniwn gan drydydd parti. Gwnawn hyn i bwrpas marchnata er mwyn darparu cynhyrchion a gwasanaeth sydd wedi eu targedu’n well i fodloni eich anghenion.

Diogelwch gwybodaeth
Rydym yn cymryd rhagofalon rhesymol i gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel. Rhoddir mynediad cyfyngedig i'r holl wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol i atal mynediad heb ei awdurdodi, neu ddiwygio neu gamddefnyddio'r wybodaeth.

Pwy y dylid cysylltu â nhw
Gallwch ofyn am fynediad at wybodaeth bersonol a gedwir gennym drwy ysgrifennu atom yn

Customer Services
NHSBT
Colindale Avenue
Colindale
Llundain
NW9 5BG

Neu anfonwch eich cais atom drwy e-bost drwy glicio ar dpofficer@nbs.nhs.uk

panel