Give and let live

Polisi Preifatrwydd

privacy

Polisi Preifatrwydd

Mae NHSBT, adran busnes o’r GIG, wedi ymrwymo i warchod preifatrwydd gwybodaeth a ddarperir gan ymwelwyr i wefan blood.co.uk (y "Wefan"). Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn egluro sut y cesglir gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol am unigolion sy’n ymweld â’r wefan (“gwybodaeth bersonol”) a sut y'i defnyddir gan NHSBT. Mae cyfeiriadau yn y polisi preifatrwydd hwn at ‘ni’ ac ‘ein’ yn cyfeirio at NHSBT a chyfeiriadau at ‘chi’ ac ‘eich’ yn cyfeirio at ymwelwyr i’r wefan.

Yn ychwanegol, efallai y deuwch ar draws fanylion am ein hymrwymiad i warchod cyfrinachedd data personol rhoddwyr gwaed cofrestredig yn ein taflen "Data Protection - A Guide for Donors", y gellir ei lawrlwytho drwy glicio yma glicio yma.

Casglu gwybodaeth bersonol
Gallwch ddefnyddio’r wefan heb ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol. Ond os dymunwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein, gofynnir i chi ddarparu rhai manylion cyswllt arbennig, fel eich enw, cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post a’r rhif ffôn i gysylltu â chi. Ymysg pethau eraill, mae’r ffurflen ar-lein yn rhoi dull i chi gofrestru fel rhoddwr gwaed, gofyn am wybodaeth bellach neu gyflwyno ymholiadau meddygol. Mewn rhai achosion gallwch ychwanegu sylwadau neu ymholiadau a allai hefyd gynnwys gwybodaeth bersonol.

Gallwch ofyn am ddileu eich gwybodaeth bersonol o’n systemau unrhyw bryd drwy gysylltu â ni yn y cyfeiriad isod neu drwy anfon ebost at dpofficer@nbs.nhs.uk

Rydym hefyd yn defnyddio 'cwcis' ar y wefan, a ddisgrifir yma. Mae cwcis yn cofnodi manylion ar eich cyfrifiadur am y tudalennau gwe arbennig yr ydych yn ymweld â nhw a’r gwasanaethau a ddefnyddiwch. Gallwch analluogi’r defnydd o cwcis ond gall hyn gyfyngu ar ddefnydd eich gwefan neu eich mynediad ati.

Ein defnydd o wybodaeth bersonol
Caiff gwybodaeth bersonol a gesglir gennym ni drwy’r wefan ei storio a’i defnyddio gennym ni fel bo’n briodol i weinyddu eich cofrestriad fel rhoddwr gwaed, i ymateb i ymholiadau neu sylwadau penodol, ac i ddarparu gwybodaeth bellach yn ymwneud â gweithgareddau NHSBT ynghylch rhoi gwaed.

Bydd unrhyw fanylion personol sensitif a gynhwysir mewn sylwadau neu ymholiadau a anfonir atom drwy’r wefan, fel eich credöau crefyddol, tarddiad hiliol neu ethnig, iechyd neu gyflwr corfforol neu feddyliol neu fywyd rhywiol, yn cael eu cadw a'u prosesu yn gyfrinachol gan NHSBT ac fe’u defnyddir i bwrpas ymateb i’r ymholiad neu’r sylw arbennig yn unig. [Wedi i ni ymateb i’ch ymholiad neu sylwadau, bydd eich data personol sensitif yn cael ei ddileu o’n cofnodion.]

Oni bai ei bod yn ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y ddeddf, ni fyddwn yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir drwy’r wefan i unrhyw un heblaw fel y nodir uchod.

Hawl mynediad
O dan ddarpariaethau Deddf Gwarchod Data 1998, mae gennych hawl i gopi o unrhyw wybodaeth bersonol a gedwir gennym ni. I ofyn am gopi, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod neu drwy anfon ebost at dpofficer@nbs.nhs.uk. Codir ffi am ddarparu gwybodaeth o’r fath.

Diogelwch
Mae gan y wefan a’n systemau cyfrifiadurol fesurau diogelwch yn eu lle gyda’r nod o warchod rhag colli, camddefnyddio neu newid gwybodaeth bersonol a gedwir gennym ni.

Safleoedd cysylltiedig
Gall y wefan gynnwys dolennau i safleoedd eraill ar y rhyngrwyd sydd y tu allan i’n rheolaeth ac nas ymdrinnir â nhw gan y polisi preifatrwydd hwn. Nid ydym yn gyfrifol am ddata a ddarparwch drwy unrhyw wefannau cysylltiedig o’r fath.

 phwy i gysylltu
A fyddech cystal ag anfon unrhyw sylwadau neu gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn neu wybodaeth bersonol a gedwir gennym ni i’r cyfeiriad isod, neu drwy ebost at dpofficer@nbs.nhs.uk.

Customer Services
NHSBT
Colindale Avenue
Colindale
Llundain
NW9 5BG

Gorffennaf 2006

panel